OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky


1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě www.h-fashion.cz. Obchod provozuje Olga Holubová, IČO:72588691. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele ( prodávajícího ) a zákazníka ( kupujícího ).

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.h-fashion.cz jsou závazné. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulaci se zásilkou ( viz. bod 4 ).
2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
5. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.h-fashion.cz kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
6. Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu www.h-fashion.cz, pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců.

7. Velikosti, materiál a ostatní údaje uvedené na stránkách prodávajícího jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.
8. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na emailovou adresu zákazníka.

3. Odstoupení od kupní smlouvy / vrácení zboží

Podle § 53, odst. 7, Občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní sankce. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Před odesláním zásilky s vráceným zbožím je nakupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího průkazně upozornit a zároveň definovat konkrétní výčet vráceného zboží dle objednávky ( číslo a datum objednávky, kód a název zboží ) a způsob finančního vypořádání (viz. níže). Provozovatel nebude přijímat neohlášené zásilky. Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s nakupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody.

Situaci je možno řešit dvěma způsoby:

- vrácením hodnoty vráceného zboží na bankovní účet ( manipulační poplatek 0,--Kč ) nebo adresu  zákazníka ( manipulační poplatek 50,--Kč ) do 10-ti dnů od obdržení daného zboží.

- zápočtem k následující objednávce  (hodnota vráceného zboží bude odečtena od Vaší následující objednávky ).

Nepoškozené zboží označené původní identifikační etiketou zboží, bez známek užívání nebo opotřebování a v původním obalu zákazník pošle v uvedené lhůtě ( určující je datum odeslání ) zpět. Po obdržení a kontrole vráceného zboží prodávající vrátí zákazníkovi částku odpovídající ceně vráceného zboží a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy (§ 53, odst. 10). Zákazník má nárok také na vrácení nákladů na přepravu, které při nákupu zaplatil. Zboží zakoupené v e-shopu zasílá zákazník zpět prodejci na vlastní náklady. Zákazník je povinen zvolit vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Za zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze žádat vrácení peněz. Zboží vrácené na DOBÍRKU NEBUDE PŘIJATO.

Záruka na zboží je poskytnuta 24 měsíců, ale nevztahuje se na:

a) vady vzniklé běžným opotřebením

b) nesprávným použitím výrobku

c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci emailem na adresu h-fashion@email.cz

2) do zásilky přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě, žádost o odstoupení od smlouvy a způsob finančního vypořádání. Zásilku doporučujeme při odesílání pojistit.

3) Zboží zašlete jako doporučení balík ( nikoliv na dobírku ) výhradně jen na adresu:

H-Fashion, Olga Holubová, Alej 17. listopadu 812, OD Říp, 41301 Roudnice nad Labem

Při osobním odběru lze zboží vrátit do 2 dnů od koupě bez udání důvodů.

4. Porušení kupní smlouvy

Pokud zákazník stornuje svou objednávku z internetového obchodu www.h-fashion.cz po odeslání objednaného zboží, nebo se na zrušení objednávky s prodejcem nedohodne, a již došlo k plnění či vznikly náklady na straně prodejce, je zákazník povinen uhradit vzniklé provozní náklady. Provozními náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod.

V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, dojde k porušení kupní smlouvy, protože zákazník je ze strany prodejce informován o potvrzení a stavu objednávky, veškeré argumentace či odůvodnění nepřevzetí ( např.neobdržení oznámenky apod. ) jsou brány za zcela účelové. Zákazníkovi bude účtován poplatek ve výši 500,- Kč. Za tím účelem je vystavena faktura či zaslány platební informace potřebné k úhradě sankce elektronickou formou se splatností 14 dnů a 0,5% za každý den prodlení, ve které jsou zahrnuty náklady prodejce spojené s objednávkou a expedicí zboží. Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky a provede úhradu zboží předem ( nejpozději však do 7 kalendářních dnů ). V tomto případě mu nebude storno poplatek účtován. Původní cena zásilky však bude navýšena o částku 50 Kč, tj. náklady na nové doručení, doplatek rozdílu dotované ceny poštovného a balného za první doručení, manipulační poplatek a případné telefonické či administrativní náklady.

V případě neuhrazení objednávky, vzniklých nákladů či storno poplatku v uvedeném termínu, budeme pohledávku vymáhat. Proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, nezbývá nám než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku eventuelně předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.

5. Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území České republiky. Jsou použity jen pro komunikaci se zákazníkem a vnitřní potřeby firmy.

6. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.h-fashion.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
3. Storno objednávky může zákazník provést poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta nebo maximálně do 24 hodin od objednání po dohodě za předpokladu, že zboží již nebylo expedováno a nedošlo ke vzniku žádných nákladů na straně prodejce. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

 

ZmNiNm